Regulamin zakupów

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

EGRAVEN.PL

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Egraven.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: EGRAVEN Anita Brzozowska, 09-402 Płock ul.Gradowskiego 15, NIP 774-190-08-35, tel. +48 24 272-75-10 adres email: sklep@engraven.pl

3. Podmiotem dokonującym zakupu za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (konsument), jak też i przedsiębiorca

4. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe po dokonaniu Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu (Zakupy poprzez rejestrację). Klient może również dokonać zakupu towaru bez rejestracji. W takim wypadku Klient składa zamówienie używając formularza „Zakupy bez rejestracji” oraz uruchamiając na stronie produktu link ukryty pod polem „Dodaj do koszyka’, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, tel.kontaktowy, adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualne uwagi do zamówienia np. dane do zaproszenia, treść graweru itp.

2.  Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia można również składać za pomocą e-maila, wysyłając wiadomość na adres sklep@egraven.pl, telefonicznie poprzez nr telefonu +48 24 262 75 10 w godzinach pracy obsługi Sklepu Internetowego (tj.poniedziałek-piątek 7.30-15.30).

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 


4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Termin wykonania i dostawy

1. Termin wykonania zamówienia umieszczony jest na stronie obok każdego produktu,

2. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu,

5. W wypadku spodziewanego opóźnienia realizacji zamówienia Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przewidywanym terminie realizacji, za pomocą poczty e-mail lub telefonu kontaktowego. Klient może podjąć decyzję o dalszej realizacji zamówienia, bądź rezygnacji z zamówienia,

6.Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi  w wybrany przez niego sposób. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

7.Zamówienie jest dostarczane tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub Poczty Polskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy w godz. 7.30- 15.30 lub innych po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

8.Koszty dostawy pokrywa Klient. Klient jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem klikając link „Dostawa”,

9.W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. Klient jako uprawniony może żądać od przewoźnika na podstawie art.74 ust.1 ustawy Prawo przewozowe, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

10.Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta jako uprawnionego, zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

11.Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.

§4

Płatności

1.   Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a)         osobiście przez Klienta (gotówką lub kartą płatniczą) uzgadniając wcześniej termin odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy:

EGRAVEN Anita Brzozowska 09-402 Płock ul.Gradowskiego 15

b)         zwykłym przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A.  nr konta: 16 1240 1721 1111 0011 3333 2080

c)          za pobraniem- płatność przyjmuje kurier w momencie przekazania przesyłki

d)         za pośrednictwem serwisu PayU.pl–internetowego serwisu prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu i dostępnego pod adresem internetowym http://www.payu.pl, w ramach jednego lub większej ilości udostępnionych Usługodawcy następujących modułów:               

 - modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych lub                            

 - modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych lub                              

- modułu płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych.

2.   Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru. Koszt dostarczenia towaru zgodny jest z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu,

3.   W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone za granice rzeczpospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo na adres: sklep@egraven.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 24 262-75-10, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym kosztów dostawy towarów objętych takim zamówieniem

4.   Do każdego przesłanego towaru wystawiamy dowód zakupu w postaci faktury VAT, bądź paragonu,

5.   Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów zebranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma: EGRAVEN Anita Brzozowska, 09-402 Płock ul.Gradowskiego 15, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod nr NIP:774-190-08-35, REGON:610306563, adres poczty elektronicznej: sklep@egraven.pl.

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:

a) pisemnie na adres Właściciela sklepu tj. EGRAVEN Anita Brzozowska, 09-402 Płock ul.Gradowskiego 15 

b) w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@egraven.pl

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl